Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

thehappiness
19:32
Reposted fromIriss Iriss viacherrytomorrow cherrytomorrow
thehappiness
19:31
3760 6703
Reposted fromtola tola viacherrytomorrow cherrytomorrow
thehappiness
19:31
thehappiness
19:31
2853 3b1d
Reposted frompatronus patronus viacherrytomorrow cherrytomorrow
thehappiness
19:30
2085 686b
Reposted fromrol rol viacherrytomorrow cherrytomorrow
thehappiness
19:30
9531 632f
Reposted frommorela morela viacherrytomorrow cherrytomorrow
19:30
1251 71b0 500

garden-of-vegan:

Carrot-Orange Fruit Smoothie (approx. 1 cup orange juice, 1/2 cup water, 1/2 cup frozen mango, 1/2 cup frozen mixed fruit (peaches, pineapple, grapes), and 1 carrot)

19:29
thehappiness
19:28
5087 8a20 500
thehappiness
19:28
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viacherrytomorrow cherrytomorrow
thehappiness
19:27
4058 e227
thehappiness
19:19
8411 3418
19:19
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973 (via plastikowe)
thehappiness
19:19
19:18
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaMagnolia11 Magnolia11
19:17
19:16
6474 1142 500
Reposted fromtayfun tayfun viamefir mefir
thehappiness
19:16
1176 88ba
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
thehappiness
19:15
2955 e5da
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir
19:15
5592 21a0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl